Poradnik wolnego wyborcy - Twój głos ma sens 1 - Twój Głos - e-TG.pl
Porady

Poradnik wolnego wyborcy – Twój głos ma sens

Wolne i powszechne wybory to istota demokracji. Udział w wyborach to niewątpliwie jeden z najważniejszych przejawów odpowiedzialności obywateli za państwo, jego struktury i stojące na ich czele władze.

Polska jest niestety krajem o jednej z najniższych frekwencji wyborczych w Europie. Niezależnie od rodzaju wyborów do urn idzie nieco ponad połowa lub mniej obywateli uprawnionych do głosowania, podczas gdy przeciętna Europejska to między siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt procent głosujących.  Instytucje obywatelskie, fundacje i stowarzyszenia, których celem jest dobro wspólne nie mogą pozostawać obojętne wobec takiego stanu rzeczy. Należy poczynić wszystko, co możliwe, aby zachęcić i zaktywizować tych Polaków, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w wolnych wyborach.

 

Obywatelu! Obywatelko!

 

Możesz głosować nawet na Kamczatce i w Ułan Bator! Możesz głosować gdy studiujesz, pracujesz, śpisz, tańczysz i narzekasz poza miejscem stałego zameldowania! Możesz głosować nawet wtedy, gdy w ogóle nie masz meldunku, bo właśnie przyleciałeś na wakacje do Polski prosto z Kuala Lumpur!

 

Wszelkie urzędy to miejsca, których nikt nie lubi. Jednak są chwile, kiedy z urzędem trzeba się zaprzyjaźnić… Wybory prezydenckie już w niedzielę! Odwiedź swój urząd gminy, bo TWÓJ GŁOS MA SENS!

 

Aby nie zgubić się w labiryntach przepisów i dokumentów przeczytaj nasz PORADNIK.

 

 

Na dzień dobry ważne daty:

 

• by głosować w miejscu czasowego pobytu pobierz z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Termin mija 24 czerwca!

• do 2 lipca weź zaświadczenie z urzędu Twojej gminy, gdy zmienisz miejsce pobytu w dniu wyborów

 

Głosujesz w kraju? Świetnie! Oto poradnik dla Ciebie!

 

Jeśli głosujesz w miejscu stałego zamieszkania – 4 lipca musisz udać się do najbliższej siedziby komisji wyborczej w swoim mieście i oddać głos. Wystarczy wyjść na spacer!

 

Jeśli głosujesz poza miejscem stałego zamieszkania, bo opuszczasz swoje miasto przed dniem kolejnych wyborów – pobierz w swoim urzędzie gminy wniosek o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Masz na to czas do 2 lipca!

 

UWAGA!

Po zaświadczenie o prawie do głosowania może wybrać się upoważniona przez Ciebie osoba. W upoważnieniu należy napisać swoje podstawowe dane, numer PESEL, oraz imię i nazwisko osoby, którą upoważniłeś do odbioru zaświadczenia (osoba ta musi podać numer i serię swojego dowodu osobistego, a także nazwę urzędu, który wydał dowód). Wzór jest tu:

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

Może cię zainteresować także:  Biologiczne oczyszczanie ścieków - ekologia w Twoim domu

Jeśli głosujesz poza miejscem stałego zamieszkania, bo studiujesz, pracujesz w innym mieście, jesteś żołnierzem czy policjantem z jednostek skoszarowanych – to masz czas do 24 czerwca, żeby z urzędu gminy pobrać wniosek o dopisaniu do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu.

 

Jeśli przebywasz w szpitalu, ośrodku pomocy społecznej, zakładzie karnym czy areszcie śledczym również możesz głosować! Dyrektor jednostki, w której przebywasz, wpisze Cię do spisu wyborców w danym obwodzie. Twoje nazwisko widnieje w spisie wyborców danego obwodu również w II turze!

Uwaga! Jeśli jednak pojawisz się w szpitalu czy areszcie w dniu wyborów – aby zagłosować w danym obwodzie musisz mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania!

 

W tym roku po raz pierwszy w Polsce wprowadzono nowe zasady głosowania dla osób niepełnosprawnych i po 75 roku życia – przez pełnomocnika.

Jeśli sporządzisz akt przed pierwszym dniem głosowania, Twój pełnomocnik ma prawo oddać głos w Twoim imieniu w I i II turze.

Jeśli chcesz, aby Twój pełnomocnik zagłosował w Twoim imieniu w II turze, sporządź akt pełnomocnictwa po pierwszym dniu głosowania (do 24 czerwca).

 

 

• Kto może głosować przez pełnomocnika?

• Uprawnieni do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostali wyłącznie:

• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

(1)całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

(2)niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

(3)całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

(4)orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

(5)orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która:

• jest wpisana do rejestru wyborców, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

• lub posiadająca prawo do głosowania

• pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnik składa wniosek na specjalnym urzędowym formularzu dostępnym w urzędzie gminy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

Może cię zainteresować także:  Zielone SPA dla każdego

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

 

Jeśli nie masz meldunku – nie szkodzi! Możesz oddać swój głos! Wystarczy tylko udać się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania (nie musisz udowadniać nikomu, że mieszkasz w danym miejscu) i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców! Poproś o potwierdzenie dopisania do listy wyborców w danym obwodzie.

 

Głosujesz poza krajem? Świetnie! Ułatwimy Ci to!

 

Jeśli na stałe mieszkasz w Polsce, ale w dniu wyborów wybierasz się za granicę, wystarczy Ci zaświadczenie o prawie do głosowania, które otrzymasz w swoim urzędzie gminy do 2 lipca! Jeśli przed II turą wyborów wróciłeś do domu, to by zagłosować w II turze w miejscu zamieszkania, musisz udać się do swojego urzędu gminy po ponowne zaświadczenie o prawie do głosowania.

UWAGA!

Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można również otrzymać od konsula, który wcześniej wpisał danego wyborcę do prowadzonego przez siebie spisu wyborców (na zasadach przewidzianych dla wyborców przebywających za granicą). Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 1 lipca 2010 r.

 

 

Jeśli wybierasz się w podróż polskim statkiem:

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Jeśli w dniu wyborów będziesz na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinieneś złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadasz zaświadczenie o prawie do głosowania.

We wniosku podaje się:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury w drodze rozporządzenia, które jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 

Na całym świecie powstanie ponad 250 komisji obwodowych!

Jeśli głosujesz poza krajem, bo na stałe lub czasowo przebywasz za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinieneś złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Wniosek nie musi składany osobiście. Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. We wniosku podaje się:

Może cię zainteresować także:  O czym pisać? Wybór tematu na artykuł, formatowanie i publikacja - poradnik

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Obwody głosowania za granicą utworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Na stronie MSZ dostępna jest lista obwodów wyborczych utworzonych za granicą. Jest ich w sumie 253. Przypominamy, że do 1 lipca można się dopisywać do spisów wyborczych w tych obwodach, również drogą elektroniczną przez stronę internetową MSZ. Można się do nich także udać z zaświadczeniem o prawie do głosowania, jakie można odebrać w swoim urzędzie gminy.

 

Twój plan na wolne wybory:

• wstajesz rano i idziesz do siedziby komisji wyborczej, bo jesteś pewny, że

Twój głos ma sens !

Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych samych lokalach wyborczych, co w I turze głosowania!

• zabierasz swój dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację studencką i w godzinach 6 – 20 ! oddajesz w lokalach wyborczych swój głos

• masz do dyspozycji tylko 1 kartę do głosowania. Jeśli ją zniszczysz, nie otrzymasz nowej!

• możesz głosować tylko na 1 kandydata w II turze.

• przy nazwisku wybranego kandydata stawiasz znak X.

• Pamiętaj jeszcze, żeby nie wyjeżdżać za linię kratki, bo Twój głos będzie nieważny!

Jak oceniasz ten materiał?

Kliknij na gwiazdkę, aby zostawić swoją ocenę

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Przewód pokarmowy lubi spokój – co się dzieje gdy w żołądku zaczyna gnieść

Poprzedni wpis

Kuba – powrót do przeszłości

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Na pewno zainteresują Cię jeszcze:

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *