Poradnik wolnego wyborcy - Twój głos ma sens 1 - Twój Głos 📢 e-TG.pl
Porady

Poradnik wolnego wyborcy – Twój głos ma sens

Wolne i powszechne wybory to istota demokracji. Udział w wyborach to niewątpliwie jeden z najważniejszych przejawów odpowiedzialności obywateli za państwo, jego struktury i stojące na ich czele władze.

Polska jest niestety krajem o jednej z najniższych frekwencji wyborczych w Europie. Niezależnie od rodzaju wyborów do urn idzie nieco ponad połowa lub mniej obywateli uprawnionych do głosowania, podczas gdy przeciętna Europejska to między siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt procent głosujących.  Instytucje obywatelskie, fundacje i stowarzyszenia, których celem jest dobro wspólne nie mogą pozostawać obojętne wobec takiego stanu rzeczy. Należy poczynić wszystko, co możliwe, aby zachęcić i zaktywizować tych Polaków, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w wolnych wyborach.

 

Obywatelu! Obywatelko!

 

Możesz głosować nawet na Kamczatce i w Ułan Bator! Możesz głosować gdy studiujesz, pracujesz, śpisz, tańczysz i narzekasz poza miejscem stałego zameldowania! Możesz głosować nawet wtedy, gdy w ogóle nie masz meldunku, bo właśnie przyleciałeś na wakacje do Polski prosto z Kuala Lumpur!

 

Wszelkie urzędy to miejsca, których nikt nie lubi. Jednak są chwile, kiedy z urzędem trzeba się zaprzyjaźnić… Wybory prezydenckie już w niedzielę! Odwiedź swój urząd gminy, bo TWÓJ GŁOS MA SENS!

 

Aby nie zgubić się w labiryntach przepisów i dokumentów przeczytaj nasz PORADNIK.

 

 

Na dzień dobry ważne daty:

 

• by głosować w miejscu czasowego pobytu pobierz z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Termin mija 24 czerwca!

• do 2 lipca weź zaświadczenie z urzędu Twojej gminy, gdy zmienisz miejsce pobytu w dniu wyborów

 

Głosujesz w kraju? Świetnie! Oto poradnik dla Ciebie!

 

Jeśli głosujesz w miejscu stałego zamieszkania – 4 lipca musisz udać się do najbliższej siedziby komisji wyborczej w swoim mieście i oddać głos. Wystarczy wyjść na spacer!

 

Jeśli głosujesz poza miejscem stałego zamieszkania, bo opuszczasz swoje miasto przed dniem kolejnych wyborów – pobierz w swoim urzędzie gminy wniosek o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Masz na to czas do 2 lipca!

 

UWAGA!

Po zaświadczenie o prawie do głosowania może wybrać się upoważniona przez Ciebie osoba. W upoważnieniu należy napisać swoje podstawowe dane, numer PESEL, oraz imię i nazwisko osoby, którą upoważniłeś do odbioru zaświadczenia (osoba ta musi podać numer i serię swojego dowodu osobistego, a także nazwę urzędu, który wydał dowód). Wzór jest tu:

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

Jeśli głosujesz poza miejscem stałego zamieszkania, bo studiujesz, pracujesz w innym mieście, jesteś żołnierzem czy policjantem z jednostek skoszarowanych – to masz czas do 24 czerwca, żeby z urzędu gminy pobrać wniosek o dopisaniu do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu.

Może cię zainteresować także:  Biologiczne oczyszczanie ścieków - ekologia w Twoim domu

 

Jeśli przebywasz w szpitalu, ośrodku pomocy społecznej, zakładzie karnym czy areszcie śledczym również możesz głosować! Dyrektor jednostki, w której przebywasz, wpisze Cię do spisu wyborców w danym obwodzie. Twoje nazwisko widnieje w spisie wyborców danego obwodu również w II turze!

Uwaga! Jeśli jednak pojawisz się w szpitalu czy areszcie w dniu wyborów – aby zagłosować w danym obwodzie musisz mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania!

 

W tym roku po raz pierwszy w Polsce wprowadzono nowe zasady głosowania dla osób niepełnosprawnych i po 75 roku życia – przez pełnomocnika.

Jeśli sporządzisz akt przed pierwszym dniem głosowania, Twój pełnomocnik ma prawo oddać głos w Twoim imieniu w I i II turze.

Jeśli chcesz, aby Twój pełnomocnik zagłosował w Twoim imieniu w II turze, sporządź akt pełnomocnictwa po pierwszym dniu głosowania (do 24 czerwca).

 

 

• Kto może głosować przez pełnomocnika?

• Uprawnieni do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostali wyłącznie:

• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

(1)całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

(2)niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

(3)całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

(4)orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

(5)orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która:

• jest wpisana do rejestru wyborców, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

• lub posiadająca prawo do głosowania

• pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnik składa wniosek na specjalnym urzędowym formularzu dostępnym w urzędzie gminy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

Może cię zainteresować także:  Antyoksydanty czy przeciwutleniacze – co skuteczniejsze?

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

 

Jeśli nie masz meldunku – nie szkodzi! Możesz oddać swój głos! Wystarczy tylko udać się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania (nie musisz udowadniać nikomu, że mieszkasz w danym miejscu) i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców! Poproś o potwierdzenie dopisania do listy wyborców w danym obwodzie.

 

Głosujesz poza krajem? Świetnie! Ułatwimy Ci to!

 

Jeśli na stałe mieszkasz w Polsce, ale w dniu wyborów wybierasz się za granicę, wystarczy Ci zaświadczenie o prawie do głosowania, które otrzymasz w swoim urzędzie gminy do 2 lipca! Jeśli przed II turą wyborów wróciłeś do domu, to by zagłosować w II turze w miejscu zamieszkania, musisz udać się do swojego urzędu gminy po ponowne zaświadczenie o prawie do głosowania.

UWAGA!

Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można również otrzymać od konsula, który wcześniej wpisał danego wyborcę do prowadzonego przez siebie spisu wyborców (na zasadach przewidzianych dla wyborców przebywających za granicą). Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 1 lipca 2010 r.

 

 

Jeśli wybierasz się w podróż polskim statkiem:

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Jeśli w dniu wyborów będziesz na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinieneś złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadasz zaświadczenie o prawie do głosowania.

We wniosku podaje się:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury w drodze rozporządzenia, które jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Może cię zainteresować także:  Jak zbudowana jest powieka?

 

Na całym świecie powstanie ponad 250 komisji obwodowych!

Jeśli głosujesz poza krajem, bo na stałe lub czasowo przebywasz za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinieneś złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Wniosek nie musi składany osobiście. Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. We wniosku podaje się:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Obwody głosowania za granicą utworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Na stronie MSZ dostępna jest lista obwodów wyborczych utworzonych za granicą. Jest ich w sumie 253. Przypominamy, że do 1 lipca można się dopisywać do spisów wyborczych w tych obwodach, również drogą elektroniczną przez stronę internetową MSZ. Można się do nich także udać z zaświadczeniem o prawie do głosowania, jakie można odebrać w swoim urzędzie gminy.

 

Twój plan na wolne wybory:

• wstajesz rano i idziesz do siedziby komisji wyborczej, bo jesteś pewny, że

Twój głos ma sens !

Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych samych lokalach wyborczych, co w I turze głosowania!

• zabierasz swój dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację studencką i w godzinach 6 – 20 ! oddajesz w lokalach wyborczych swój głos

• masz do dyspozycji tylko 1 kartę do głosowania. Jeśli ją zniszczysz, nie otrzymasz nowej!

• możesz głosować tylko na 1 kandydata w II turze.

• przy nazwisku wybranego kandydata stawiasz znak X.

• Pamiętaj jeszcze, żeby nie wyjeżdżać za linię kratki, bo Twój głos będzie nieważny!

Jak oceniasz ten materiał?

Kliknij na gwiazdkę, aby zostawić swoją ocenę

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Przewód pokarmowy lubi spokój – co się dzieje gdy w żołądku zaczyna gnieść

Poprzedni wpis

Kuba – powrót do przeszłości

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Na pewno zainteresują Cię jeszcze:

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *